بخشی از فعالیت های شرکت آروین تجارت میانه

شرکت آروین تجارت میانهشرکت آروین تجارت میانه برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی و سمینارهای داخلی و خارجی است. برخی از عنوان فعالیت های این شرکت به قرار زیر است:

1-     برگزارکننده اولین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب مشهد، تیر ماه 1384

2-     پیمانکار جذب هشتمین نمایشگاه پزشکی مشهد، آذر ماه 1384

3-     پیمانکار جذب نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و سوغات ایران در کشور امارات دبی، فروردین ماه 1385

4-     برگزارکننده دومین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب مشهد، تیر ماه 1385

5-     برگزارکننده اولین نمایشگاه بین المللی نساجی و منسوجات خانگی مشهد، تیر ماه 1386

6-     برگزارکننده نمایشگاه صنایع دستی در مجموعه تفریحی عباس آباد شهر همدان، شهریور ماه 1386

7-     همکاری در برگزاری اولین نمایشگاه صنعت لیزینگ مشهد، بهمن ماه 1387

8-     برگزارکننده دومین نمایشگاه بین المللی نساجی و منسوجات خانگی مشهد، بهمن  ماه 1388

9-     همکاری در برگزاری دومین نمایشگاه صنعت لیزینگ مشهد، اسفند ماه 1388

10- برگزارکننده اولین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري ،تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، خرداد ماه 1389

11- برگزارکننده اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، خرداد ماه 1389

12- برگزارکننده سومین نمایشگاه بین المللی نساجی، ماشین آلات، مواد اولیه و صنایع وابسته مشهد، دی ماه 1389

13- برگزارکننده اولین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها  مشهد، دی ماه 1389

14- برگزارکننده دومین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري،تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، خرداد ماه 1390 

15- برگزارکننده دومین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد ، خرداد ماه 1390

16- برگزارکننده اولین نمایشگاه تجهیزات ورزشی مشهد، مهر ماه 1390

17- برگزارکننده چهارمین نمایشگاه بین المللی نساجی و منسوجات خانگی- مشهد، بهمن ماه 1390

18- برگزارکننده دومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت مشهد،  بهمن ماه 1390

19- همکاری در برگزاری چهارمین نمایشگاه صنعت لیزینگ مشهد، اسفند ماه 1390

20- برگزارکننده سومین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري،تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، خرداد ماه 1391

21- برگزارکننده سومین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، خرداد ماه 1391

22- برگزارکننده دومین نمایشگاه تجهیزات ورزشی مشهد، مهر ماه 1391

23- برگزارکننده سومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت مشهد، مهر ماه 1391

24- برگزارکننده ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت لیزینگ مشهد، اسفند ماه 1391

25-   برگزارکننده چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري،تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، آذر ماه 1392

26- برگزارکننده چهارمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، آذر ماه 1392

27- برگزارکننده  هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت لیزینگ مشهد، بهمن ماه 1392

28- برگزار کننده اولین نمایشگاه تخصصی پیوند ایرانی، مشهد اردیبهشت ماه 1393

29- برگزارکننده پنجمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، آذر ماه 1393

30- برگزارکننده پنجمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري حمل و نقل و ترافیک مشهد، آذر ماه 1393

31- برگزارکننده هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت لیزینگ مشهد، بهمن ماه 1393

32- برگزار کننده دومین نمایشگاه تخصصی ازدواج (سنت نبوی) مشهد، اردیبهشت ماه 1394

33- برگزار کننده ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، آذرماه 1394

34- برگزار کننده ششمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، آذرماه 1394

35- برگزار کننده اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های حفاظتی ،امنیتی،امداد و نجات، آتش نشانی، آذرماه 1394

36- برگزار برگزار کننده نهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا،  بهمن ماه 1394

37- برگزار کننده سومین نمایشگاه ازدواج(سنت نبوی )، اردیبهشت ماه 1395

38- برگزار کننده هفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، آذرماه 1395

39- برگزار کننده هفتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، آذرماه 1395

40- برگزار کننده دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های حفاظتی ،امنیتی،امداد و نجات، آتش نشانی، آذرماه 1395

41- برگزار برگزار کننده دهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا،  بهمن ماه 1395

42- برگزار کننده چهارمین نمایشگاه ازدواج(سنت نبوی )، اردیبهشت ماه 1396

43- برگزار کننده اولین نمایشگاه تخصصی مادر سیسمونی کودک، مهر ماه 1396

44- برگزار کننده هشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، مهرماه 1396

45- برگزار کننده هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، مهرماه 1396

46- برگزار کننده یازدهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا،  بهمن ماه 1396

47- برگزار کننده پنجمین نمایشگاه ازدواج(سنت نبوی )، اردیبهشت ماه 1397

48- برگزار کننده نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، مهرماه 1397

49- برگزار کننده نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد، مهرماه 1397

50- برگزار کننده دومین نمایشگاه تخصصی مادر سیسمونی کودک، آبان ماه 1397

51- برگزار کننده دوازدهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا،  بهمن ماه 1397

52- برگزار کننده ششمین نمایشگاه ازدواج(سنت نبوی )، اردیبهشت ماه 1398

53- برگزار کننده دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، مهرماه 1398

54- برگزار کننده دهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک و عمران شهری مشهد، مهرماه 1398

55- رگزار کننده سومین نمایشگاه تخصصی مادر سیسمونی کودک، مهرماه 1398